Skládám účty

Lidé nevěří slovům, uvěří však výsledkům práce

Vážení spoluobčané, když se tak nyní ohlížím za uplynulým obdobím, s radostí konstatuji, že naše město rozkvétá do krásy. Naši občané rekonstruují a zkrášlují svá obydlí, upravují své předzahrádky, vysazují květiny. A o totéž se snažíme i ve městě. Budujeme nové a opravujeme stávající objekty, pečujeme o veřejnou zeleň i památky minulosti. Prostřednictvím starých fotografií se lze „navrátit“ do dob našeho dětství, nahlédnout do oblíbených míst a srovnat, jak vypadaly tehdy a jak vypadají dnes.

Při svých procházkách městem se můžete setkat také s historií. Procházíte kolem bývalého „kláštera“ a stavby kostela, drobných kapliček, opředených příběhy a legendami, litinových křížků, které dokumentují slavnou éru téměř čtyřsetleté tradice železárenství a zručnosti našich předků, i kolem pískovcových soch, které zdobí různá zákoutí. Při běžném každodenním shonu si mnohdy ani neuvědomujeme, že naše kroky vedou právě měnícím se městem.  Všechna ta Vaše i naše starost o město vyvrcholila tím, že jako vítěz mezi moravskoslezskými městy jsme opětovně uspěli v soutěži, která hodnotí kvalitu života v nich. Až s rozdílem 50 míst za námi je teprve Frýdek-Místek a další města. A není se co divit. Naše město i jeho městské části jsou každým rokem krásnější. A to hlavně díky Vám, jeho obyvatelům, kteří zde žijí, pracují a společně je tak přetvářejí. Dovolte mi, abych Vás provedla proměnami města, které se udály během mého působení na radnici.

Období od roku 2020 bylo poznamenáno Covidem 19

Opět se prokázalo, jak jste silní a umíte pomáhat jeden druhému. Mnozí šili roušky, jiní obstarávali léky a nákupy sousedům. Společenský život se téměř na dva roky zastavil. Snad nejhůř na tom byly naše děti. Distanční výuka byla zkouškou trpělivosti jejich rodičů, z nichž mnozí navíc při své práci vykonávali ještě profesi učitele i kuchaře. Snad jediným pozitivem na tom všem byla možnost trávit více společných chvil v rodině. Všichni jsme si uvědomili, jak nepostradatelná je úloha školy, nutnost společenských kontaktů, socializace. A v této době, kdy ještě úplně neodezněl covid-19, přišla válka na Ukrajině a s ní situace spojená s pomocí lidem postižených válečným konfliktem. I tentokrát jste obtížnou situaci zvládli a pomohli s dopravou i ubytováním všem potřebným. I městský úřad řešil nezvyklé úkoly na zajištění hygienických prostředků, dezinfekce a ochranu zdraví aj., které na něj byly kladeny i z hlediska obce s rozšířenou působností.

Celé Česko, Evropa i svět se díky válečnému konfliktu ocitly v energetické pasti

Společnost Termo, která je pro mnohé domácnosti a subjekty výrobcem a dodavatelem tepla, má v dostečném množství smluvně zajištěnu dodávku plynu. K dispozici má, ale i v případě potřeby uhelný kotel. Právě v tuto chvíli oceňujeme prozíravý krok zachovat tento kotel pro případ nouze. Letošní zima nebude jednoduchá, a to hlavně z hlediska energií a nákladů na ně. Jsme připraveni a věřím, že obtížné období překonáme.

Nákup nemovitostí ve správné době

Postcovidová doba v souvislosti s válečným konfliktem s sebou přinesla prudký vzestup inflace a enormní nárůst cen nemovitostí. Teprve nyní se prokázalo, jak moudrá byla naše dřívější rozhodnutí týkající se nabytí nemovitostí či jejich koupě do majetku města. Dovolím si uvést pouze některé z nich:
• Koupě objektu bývalých potravin „PERLA“, která nyní slouží jako parkoviště v centru města především pro klienty polikliniky.
• „Skuplíkův dům“, který je připraven k rekonstrukci a k vytvoření Víceúčelového centra volného času dětí a mládeže i různých skupin veřejnosti.
• Koupě pozemků na ul. Noremská, která zde umožní další rozvoj celé lokality v oblasti bytové a pro zázemí technických služeb.
• Po letech vyjednávání došlo k majetkovým převodům pozemků v areálu bývalého kláštera. Výhodně jsme odkoupili pozemky od původních majitelek Řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, bezúplatným převodem získali „od státu“ další plochy v tomto areálu.
• Úspěšná, i když velmi náročná jednání se Správou železnic a Českými drahami vedla po mnoha letech k získání pro nás důležitých pozemků na ul. Poštovní pro vybudování nového autobusového nádraží a parkovišť.
• Neméně obtížná jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Moravskoslezským krajem vyústila v bezúplatný převod některých dlouhodobě neřešitelných nebo finančně nákladných objektů do majetku města. Ke konci tohoto roku by se město mělo stát majiteli např. budovy finančního úřadu v centru města na ul. Spořitelní, druhé poloviny areálu koupaliště a mnoha dalších ploch v katastru obce, celkově v hodnotě cca 30 mil. Kč. Zisk nových lokalit umožní městu jeho další rozvoj pro uspokojení dalších potřeb jeho obyvatel.
Mnohé z připravovaných projektů našeho programu se nám podařilo již zrealizovat. Jiné se rozbíhají právě nyní. V předchozím období jsme velmi často čerpali finance z vyhlášených dotačních titulů. Přelomové období nových projektů se i díky ekonomické covidové situaci opozdilo, a proto se teprve nyní máme možnost do nich zapojit.

Hlavním tématem uplynulého období byla bezpečnost 

S tím souvisí zřejmě nejvýznamnější stavba z hlediska dopravy, kterou se stal dopravní terminál. Ten zlepšil bezpečnost dopravy, kulturu cestování a zajistil parkování v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Každoroční investice do rekonstrukce našich chodníků a komunikací umožnily pohodlnější přístup do mnoha lokalit ve městě. Je za námi i jedna z etap realizace chodníku v Lubně a další by měly následovat v příštích letech. S pokračováním výstavby chodníku v Nové Vsi od školy k „čapímu hnízdu“ se počítá na jaře příštího roku. Připravuje se i chodník na ul. Pstružovská. Není však jednoduché zajistit pozemky soukromých vlastníků, na nichž bude stavba probíhat. Zaměřili jsme se také na bezpečnost dětí v blízkosti našich škol vybudováním zálivů pro automobily a přechodů pro chodce. Další naše aktivity vedly k rozšiřování městského kamerového dohledového systému monitorujícího veřejná prostranství, který využívají obě složky policie. Právě zavedení městské policie má pro zajištění bezpečnosti a pořádku strategický význam, který překračuje hranice našeho města. Po roce jejího působení se výrazně zlepšilo parkování nejen v centru, ale i v turisticky vytížených lokalitách. Na strážníky se obrací s žádostí o pomoc stále více obyvatel a na základě veřejnoprávních smluv se podílejí na měření rychlosti a vypomáhají v okolních obcích.

O školy je postaráno

Jako zřizovatelé našich škol a školských zařízení se staráme o zajištění jejich kapacity a bezproblémový chod. Umístěním v nich tak uspokojujeme nejen všechny naše děti, ale i děti dojíždějící z okolních obcí, které tvoří třetinu z nich. Každoročně proudí do škol nemalé investiční prostředky sloužící k potřebným rekonstrukcím školských objektů. Významnou a nákladnou akcí je probíhající rekonstrukce stravovacího pavilonu v ZŠ na náměstí T. G. Masaryka. Více než 40 let staré zařízení prochází značnými stavebními opravami i výměnou technologií. Opravujeme tělocvičny, modernizujeme učebny a především s využitím dotačních titulů je vybavujeme novou technikou. Na základě informace z posledních dní se nám podařilo získat takřka 30 mil. Kč na stavbu nové mateřské školy v Lubně. Projekt, který počítá s navýšením kapacity o 25 dětí, by se měl realizovat v příštím roce. Už teď se těšíme na nové moderní prostory pro naše nejmenší.

Myslíme na volný čas

Zvláště dětem jsme jistě udělali radost výstavbou relaxační oddychové zóny v centru města, tzv. Bránou Beskyd. V místě původní továrny na dřevovýrobu, která byla vykoupena za účelem nové výstavby, mělo původně vyrůst dalších 4 až 5 bytových domů. Na základě průzkumu před zpracováním strategického plánu města se veřejnost jasně vyjádřila, původní záměr zamítla a podpořila vznik relaxačního zázemí pro všechny věkové skupiny. A věřte, zvláště návštěvníci z řad dětí v doprovodu rodičů si jej nejvíce užívají!

Stavíme další vodovod

Od září do konce tohoto roku budou dokončeny poslední dvě z pěti etap vodovodu na Nové Dědině, tři z nich již slouží občanům. Komplikovaná situace na Vyhlídce s odváděním dešťové i splaškové vody je postupně řešena novými kanalizačními stokami, nyní probíhá zpracování dokumentace pro výstavbu kanalizace v jejich dalších lokalitách.

Participativní rozpočet nese své ovoce

V letošním roce jste měli možnost podílet se na spoluutváření města a zapojit se do výběru projektů v podobě vyhlášeného participativního rozpočtu. Již nyní se připravují k realizaci Vámi zvolené stavby v Lubně a v centru města.

Proměnami prochází i naše zařízení pro seniory

Bývalý klášter, nyní Středisko sociálních služeb nabízí našim seniorům  služby, které v mnohých obcích nejsou samozřejmostí. Město vynakládá nemalé prostředky na jeho provoz, ale hlavně na investice při rekonstrukcích starých historických prostor. Stále zlepšující se podmínky oceňují jak klienti, tak i jejich rodiny. Právě zpracovávaná dokumentace řeší poslední přestavbu a modernizaci objektu. Perlou tohoto zařízení je Kaple Panny Marie, jejíž rekonstrukce právě začala. Získané finanční prostředky z projektu přeshraniční spolupráce umožní její technické zhodnocení a teprve v další fázi dojde k  restaurátorským pracím a výmalbě zdí. Její historickou hodnotu jistě podtrhne i návrat původních artefaktů do jejích prostor, hlavně původního oltáře zdobeného drahokamy a perlami z rodinného dědictví Fürstenbergů.
Mé poděkování patří všem, kteří přispěli do veřejné sbírky na opravu kaple. Po její rekonstrukci získá město další reprezentativní prostor pro pořádání koncertů, výstav a komorních kulturních akcí.
Hodně využívanou a seniory kladně hodnocenou službou je Taxík Maxík určený těm, kteří potřebují dopravit k lékaři, na úřady či cokoliv ve městě vyřídit. Podobnou službu poskytuje naše Senior taxi, a to i pro potřebné v okolních obcích.

Město Frýdlant nad Ostravicí je moje srdeční záležitost!

Milí spoluobčané, s mnohými z Vás se znám osobně. Vlastně je v našem skoro desetitisícovém městečku téměř nemožné, abych se cestou z práce několikrát nezastavila a neprohodila s lidmi pár slov. Připravujeme mnoho dalších projektů, které podporují rozvoj našeho města a jeho částí, to vše za vynikající spolupráce se zaměstnanci města a městského úřadu, kterým patří mé poděkování.
Vy, občané města, jste důležitou a nedílnou částí tohoto celého dění, a tak věřím, že budete pro nás dál inspirací pro jeho další rozkvět. Vždyť chceme všichni totéž: aby se nám v něm krásně, ve zdraví, v klidu a míru, sousedsky a přátelsky žilo!

 

facebook.com/profrydlant
info@profrydlant.cz